Cash & Working Capital Optimization

  4.400.000 VND 4.400.000 VND 4400000.0 VND

  4.400.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER  

  DURATION    
  4.5 hours (1:00 p.m. - 5:30 p.m.)
  WHEN 
  21 - January - 2021
  Registration Ends: 19 January 2021
  WHERE
  Floor 10, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

  Course description

  Provides the knowledge and tools required to optimize available cash, improve internal processes and enhance customer & supplier relationships through leading practice working capital management.

  Course Agenda:

  1. Key concepts for Cash & Working Capital; 

  2. Order-to-Cash: Optimizing Receivables Performance; 

  3. Forecast-to-Deliver: Optimizing Inventory Performance;

  4. Purchase-to-Pay: Optimizing Payables Performance; 

  5. Running a Working Capital Improvement Program

  6. Using Technology to Improve Working Capital

  7. Q&A 

  Instruction language: English

  Mô tả về khóa học

  Khóa học cung cấp những kiến thức và công cụ cần thiết để tối ưu hóa tiền mặt sẵn có, cải thiện những quy trình nội bộ, cũng như quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp thông qua những thông lệ tiên tiến về quản lý vốn lưu động.

  Chương trình học:

  1. Những khái niệm chính về Dòng tiền và Vốn lưu động

  2. Quy trình Bán hàng-Thu tiền: Tối ưu hóa các khoản phải thu

  3. Quy trình Dự đoán-Giao hàng: Tối ưu hóa hàng tồn kho

  4. Quy trình Mua hàng-Thanh toán: Tối ưu hóa các khoản phải trả

  5. Triển khai Quy trình cải thiện Vốn lưu động

  6. Sử dụng công nghệ để cải thiện vốn lưu động

  7. Q&A

  Ngôn ngữ hướng dẫn: Tiếng Anh

  Want to run this course in-house?

  Let us know how we can customize a training solution for you and your company

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Company team

  Tim Kramer

  Associate Director, Special Situations Group

  Keen to explore more? Browse other courses available: